Amsterdams Ontmoetingscentrum (AOC) voor Dementerende mensen en hun Mantelzorgers

De twee Amsterdamse Ontmoetingscen­tra van Combiwel bestaan sinds 1993. Als de zorg voor iemand met een ernstig geheugenprobleem die nog thuis woont (grotendeels) op u terecht komt, dan kunt u hulp krijgen in een van deze ont­moetingscentra. Wij bieden ondersteu­ning aan dementerende mensen én hun verzorgers.

Vaak zijn onze deelnemers ouderen, maar ook jongere mensen kunnen demente­ren. Zij kunnen bijvoorbeeld de weg kwijt raken, moeite hebben met dagelijkse kar­weitjes of met het begrijpen van anderen. Daarnaast biedt het AOC ondersteuning aan de mantelzorgers. Vaak zijn dat fami­lieleden maar het kunnen ook vrienden en kennissen zijn die een groot deel van de zorg voor de mensen met een geheu­genprobleem op zich genomen hebben.

De ontmoetingscentra stellen de deel­nemers in de gelegenheid buurtgenoten te ontmoeten en sociale contacten op te doen. Daarnaast is er een grote verschei­denheid aan vaste programmaonderde­len.

Voor meer informatie download onze folder of neem contact op met Katrien van Haaster

Huis van de Wijk De Meeuw

Motorwal 300

1021PH  Amsterdam

Tel:  06-41522383 (ma t/m vrij)

In 2009 is er een programma gestart om ervaring op te doen met structurele samenwerking tussen aanbieders en financiers op het gebied van zorg en welzijn. Doel van deze samenwerking was op wijkniveau meer samenhang in het aanbod te krijgen. Dit programma heet “Beter Samen in Noord” en wordt uitgevoerd in samenwerking met Stadsdeel Amsterdam Noord, Dienst Zorg en Samenleven en Agis Zorgverzekeringen.

Een aanbod wat gebaseerd moest zijn op de problematiek van de bewoners en resulteerde in een hogere kwaliteit van leven en doelmatiger inzet van middelen. Inmiddels zijn meerdere initiatieven in Amsterdam Noord gestart die gericht zijn op het werken met een integrale multidisciplinaire werkwijze. Het Stadsdeel Amsterdam Noord voert het stedelijk programma Samen Doen uit en Achmea richt zich met haar regioplan ook op projecten in Amsterdam Noord. In de ontwikkeling van deze integrale werkwijze werken bovenstaande projecten met Beter Samen in Noord samen in het samenwerkingsverband Beter Samen Doen. Om dubbelingen te voorkomen en om te leren van elkaars ervaringen.

In Amsterdam Noord is het Beter Samen in Noord team actief in de wijken Volewijck en Banne Noord en Zuid. Voor elke wijk is een triagecommissie bestaande uit een kwartiermaker en drie leden. Daaronder zit een team van speciaal voor dit project geschoolde casemanagers.

Kijk voor meer info op de pagina van Beter Samen In Noord 

Bewoners vervullen een sleutelrol bij het verbeteren van hun buurt. Daarom heeft elke buurt van de wijkaanpak een budget voor bewonersinitiatieven. Bewoners met een goed idee kunnen zo geld en/of begeleiding krijgen van hun stadsdeel en ondersteuning bij het aanvragen van Combiwel.

Heb je een idee waar de buurt van opknapt, waardoor het gezelliger wordt, veiliger of gemakkelijker om elkaar te ontmoeten? Wil je anderen helpen, geveltuintjes aanleggen, een internet café voor vrouwen opzetten, een kunstwerk met de buurt maken? Of heb je plannen om de inrichting van een speelplek of pleintje te veranderen? Alle ideeën, zowel op fysiek als sociaal vlak zijn welkom.

Amsterdam Noord is in haar aanpak uniek. De bewoners bepalen de initiatieven namelijk zelf. De initiatieven worden beoordeeld door een denktank, waarin ook bewoners zitten. De bewoners stemmen of de initiatieven worden uitgevoerd. Ambtenaren en professionals ondersteunen.

Vindt u een schone, hele en veilige omgeving en goede omgang met elkaar belangrijk doe dan mee aan Buren Uurtje.

Buren Uurtje wil bewoners helpen om het prettig wonen in de buurt te bevorderen. Buren Uurtje is een project van het stadsdeel en Combiwel in de Waterlandpleinbuurt en Vogel IJpleinbuurt. Samen met u als bewoner praten wij over wat er goed gaat in de buurt of wat er anders kan en ook hoe je het samen wonen in de portieken aangenamer kunt maken.

Hoe gaat het in z’n werk:
Wij komen met onze Buren Bus bij u in de straat en nodigen een kleine groep bewoners uit om thee met ons te praten over de buur, de straat en het portiek.

De bedoeling is om samen met u te kijken hoe we het wonen in de buurt nog prettiger kunnen maken. Daar kunt u zelf veel aan doen en wij helpen u daarbij.

Het hele jaar door zijn wij op verschillende plekken in de Waterlandpleinbuurt en Vogel IJpleinbuurt aanwezig, maar wilt u dat wij ook een keer bij u in de straat komen meldt u dan aan bij:

CoosLangkemper
Projectleider Noord-Netjes
Tel: 06 13234239
Email: c.langkemper@combiwel.nl

11 getrainde Buurtvaders in de Volewijck; Wij zijn de ogen en oren van de wijk. In groepjes gaan we de straat op om op de veiligheid te letten. En in gesprek te zijn met onze buren. Wat hebben zij nodig en hoe kunnen wij als Buurtvaders helpen?

Tot 1 april 2014 werkte Combiwel in samenwerking met Cordaan aan de ontwikkeling van vier wijkrestaurants onder de naam CoCo’s Keukens. Deze samenwerking is beëindigd en twee van deze locaties zijn gesloten. Combiwel maakt een doorstart en bouwt met drie locaties aan een nieuwe formule met de naam Co’s Keuken. Twee  locaties zijn gevestigd in Amsterdam Noord: CoCo’s Kadoelerbreek bij winkelcentrum de Banne en Even Naar Co’s dat in de buurt van Waterlandplein ligt.

U kunt bij Co’s keuken terecht voor een heerlijk en gezonde versbereide maaltijd, uitstekende koffie, heerlijk ijs, werkplekken met WIFI, ontmoeting met buurtgenoten en nog veel meer. Het aanbod verschilt per locatie en per seizoen. Wilt u een activiteit organiseren in een van deze locaties of weten wat de mogelijkheden zijn voor uw (buurt)onderneming? Kom langs!

Wil je actief worden in je wijk, maar weet je nog niet goed wat je wilt doen? Kom dan naar onze inloopochtend. Iedere eerste maandag van de maand van 10 – 11 uur. We vertellen je wat er in de Meeuw, maar ook buiten de Meeuw te doen is.

In het Plan van Gool hebben bewoners de handen ineen geslagen en hebben zij buurtinitiatieven en sociale buurtondernemingen opgezet. Ook beheren en exploiteren zij zelf een gebouw. Combiwel is betrokken via Jorrit Boomgaardt, die als bewonerscoach ondersteunt. Iedereen kan meedoen, ook als je weinig tijd hebt. Vrijwilligers kunnen als initiatiefnemer een buurtactiviteit opzetten. Dit kan door een sociale onderneming op te starten, maar ook door kennis en kunde in te zetten om zo de ondernemers verder te helpen. Hierbij word je goed ondersteund door de bewonerscoach en door de buurtbewoners die al gestart zijn.

Adres
Het Breedhuis
Het Breed 16 1025 KD
Amsterdam

Contact
Jorrit Boomgaardt
tel: 06-39717859
j.boomgaardt@combiwel.nl

Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met een broodrooster die niet meer werkt?Weggooien? Mooi niet! kom het repareren bij het Repair Café! Je kunt ons vinden aan de Meeuwenlaan 145.

Ontdek meer over ons op onze Facebookpagina

Of neem contact op met Jolene: j.spilt@combiwel.nl

De Gemeente Amsterdam voert met het programma Samen DOEN in de buurt een nieuwe werkwijze in voor Amsterdammers met meerdere problemen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Samen met deze huishoudens werken we aan oplossingen die meer structuur bieden in hun alledaagse (over)leven. Daarbij kijken we samen in eerste instantie naar wat men zelf kan, eventueel met hulp van familie, vrienden, buren en vrijwilligers.

Kern van deze aanpak zijn buurtteams. Deze buurtteams bestaan uit gespecialiseerde hulpverleners van gemeentelijke diensten en welzijnsinstellingen.

Deze buurtteams werken vanuit een locatie middenin de buurt, bijvoorbeeld een buurthuis. Daarmee zijn ze zichtbaar in de buurt en dichtbij de huishoudens die ze bezoeken. Medewerkers van het buurtteam helpen bij het vinden van oplossingen voor problemen rondom werk, geld, opvoeding, relatieproblemen, onderwijs, gezondheid, verslaving, veiligheid en wonen.

De buurtteams leggen huisbezoeken af en maken hiervoor eerst een afspraak met het huishouden. In een persoonlijk gesprek aan de keukentafel luisteren zij. Alle problemen zijn bespreekbaar, of het nu gaat om schulden, woonomstandigheden, verslaving, lichamelijke of geestelijke gezondheid of problemen met kinderen. We kijken eerst wat iemand zelf kan doen, eventueel met steun van familie, vrienden, kennissen. Daarna schakelen we waar nodig specialistische hulpverlening in.

Ouders ontmoeten ouders & kinderen spelen

Vindt u het leuk om met uw kind(eren) te komen spelen en kennis te maken met allerlei spelmaterialen? Vindt u het leuk om andere ouders te ontmoeten en te spreken? Heeft u als ouder/verzorger vragen over de ontwikkeling van uw kind?

Zo ja, dan kunt u hiervoor terecht bij onze spelinlopen in Noord.

De spelinlopen zijn voor ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar, zijn helemaal gratis en worden gehouden op maandag t/m donderdag van 10:00 tot 11:30 uur.

De ouders kunnen samen met hun kind(eren) gebruik maken van het aanwezige speelgoed en zo kennis maken met het belang van spel en speelgoed. Daarnaast kunnen (licht) opvoedkundige vragen gesteld worden aan de pedagogisch ervaren medewerker en vrijwilligers. Vragen die variëren van mijn kind wil niet slapen tot mijn kind wil niet eten, tot hoe kan ik omgaan met de driftbuien van mijn kind?

Tijdens de spelinlopen is er de mogelijkheid om een praatje te maken met een ouder- en kindadviseur die ook aanwezig is tijdens de inlopen.

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Voor meer informatie kunt u ook bellen naar begeleidster: Malika Lamallem-Zanzen Tel:06-41575821

Maandag:    

Huis van de Wijk De Evenaar

OKC wingerdwegFoto_spelinloop

Dinsdag:  

Huis van de Wijk De Meeuw

Bibliotheek waterlandplein (oba)

Woensdag:

OKC aldebaranplein en OKC Wingerdweg

Donderdag:

Huis van de Wijk Banne

Bibliotheek waterlandplein/Nieuwendam (oba)

Het Huis van de Wijk is er voor jou. Het gebouw kan 7 dagen per week, iedere ochtend, middag en avond gebruikt worden. Om bij te dragen aan een fijne wijk, waarbij we elkaar kunnen helpen, introduceren wij het begrip ‘wederkerigheid’. Bijvoorbeeld: Heb je ruimte nodig voor het uitvoeren van een activiteit? Wil je dan geld betalen? Of kun je ook iets anders terug doen voor de buurt?

Op het Spreeuwenpark zit de diensten-ruil-winkel: Level 2 Give Level 2 Do. Deze maakt inmiddels onderdeel uit van Combiwel. Hier kunt u in ruil voor een dienst tweedehands spullen halen. Ook kunt u uw buren ontmoeten en is er een dagbestedingsplek voor GGZ-cliënten.

Contactpersoon:
Mila Rasiawan
e. m.rasiawan@combiwel.nl
t. 020-6323922

conceptfolderlevel2Give

Welzijn op recept richt zich op de mensen, volwassenen, die bij herhaling en met wederkerende  klachten de 1e lijnzorg (huisarts, fysio, diëtiste, mogelijk soms ook GGZ) bezoeken. Deze klachten zijn onderzocht maar er is geen medische oorzaak. Deze mensen, met  psycho-somatische klachten, kunnen door de huisarts of andere 1e lijn voorziening een welzijnsrecept voorgeschreven krijgen wat in praktijk betekend dat de huisarts een doorverwijzing doet naar de welzijnscoach.
Wij maken vervolgens op onze locatie een afspraak met de klant, en nemen met hem/haar de welzijnsarrangementen (staan geordend op een Welzijn op Recept poster)  in de wijk door en onderzoeken waar de belangstelling ligt. Vervolgens leggen we contact tussen vragen en aanbieder en gaan, als dat nodig is de eerste keer mee naar die activiteit. We proberen dan altijd meerdere mensen tegelijk mee te nemen naar de betreffende activiteit. Het streven is de aanmeldingen naar twee activiteiten te bemiddelen waarna de persoon op eigen kracht verder gaat. Wij bellen na een half jaar nog wel even na.
Om gebruik te maken van welzijn op recept is mobiliteit en motivatie belangrijk; mensen die aangemeld worden zoeken aansluiting bij activiteiten en worden daardoor afgeleid van het zich “niet lekker voelen”.
Voor Nieuwendam en Oud Noord is Hennie den Hartog de Welzijn op Recept welzijnscoach. Zij neemt deel aan de hometeams die georganiseerd worden door huisartspraktijken.